Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικοινωνίας μετά Σκαφών Νόμος.