Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

2. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, να εκδίδει Κανονισμούς για τον καλύτερο έλεγχο στην Κύπρο-

(α) των προσώπων που αποβιβάζονται ή που επιθυμούν να αποβιβαστούν από οποιοδήποτε σκάφος, και

(β) της επικοινωνίας μεταξύ των σκαφών και της ακτής ή οποιουδήποτε άλλου σκάφους.

Κάθε τέτοιος Κανονισμός όταν εκδοθεί δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν από οποιουσδήποτε τέτοιους Κανονισμούς θα ισχύουν οι Κανονισμοί που περιέχονται στο Παράρτημα του Νόμου αυτού.