Πιστοποιητικό του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί μαρτυρία δαπανών

6. Πιστοποιητικό κατά τον τύπο του Παραρτήματος, ή όσον το δυνατό πλησιέστερο με αυτόν όπως οι περιστάσεις της υπόθεσης επιτρέπουν, που φέρεται υπογραμμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο, και που αναφέρει το ολικό ποσό των δαπανών αυτών γίνεται αποδεκτό ως μαρτυρία σε οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη διαδικασία για την ανάκτηση του οφειλόμενου αυτού χρέους χωρίς απόδειξη της υπογραφής του Υπουργικού Συμβουλίου και θεωρείται ικανοποιητική μαρτυρία για το ποσό των δαπανών αυτών και ότι προέκυψαν δεόντως, και δεν είναι αναγκαίο να προσαχθεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία προς υποστήριξη της αξίωσης, αλλά δίνεται αμέσως απόφαση υπέρ της Κυβέρνησης με έξοδα αγωγής, εκτός αν ο εναγόμενος επικαλεστεί ειδικά και αποδείξει δεόντως ότι το πιστοποιητικό είναι ανακριβές ή πλαστό, ή επικαλεστεί ειδικά και αποδείξει οποιαδήποτε γεγονότα που δείχνουν ότι οι δαπάνες δεν προέκυψαν δεόντως βάσει του Νόμου αυτού.