Περιορισμός στο ποσό που δύναται να ανακτηθεί

7. Σε καμιά περίπτωση δεν ανακτάται για τις δαπάνες αυτές ποσό μεγαλύτερο από ποσό ίσο με το διπλάσιο του ολικού ποσού των ναύλων που λήφθηκαν, ή οφείλονται και δύνανται να ανακτηθούν από ή για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ναυλωτή ή πλοιάρχου του πλοίου ή οποιουδήποτε από αυτούς σε σχέση με τον ολικό αριθμό των επιβατών οι οποίοι δυνατόν να επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο ολικό ποσό των ναύλων πρέπει να αποδεικνύεται από τον εναγόμενο, αν θα έχει πλεονέκτημα με τον περιορισμό αυτό στο χρέος του.