Δαπάνες παραλαβής ναυαγησάντων επιβατών

3. Αν οποιοιδήποτε επιβάτες οποιουδήποτε επιβατικού πλοίου διασωθούν από ναυάγιο είτε με αποβίβαση τους από το πλοίο είτε με περισυλλογή τους από τη θάλασσα με λέμβο, σχεδία, ή με άλλο τρόπο, και το λιμάνι ή το μέρος στο οποίο μεταφέρονται βρίσκεται στην Κύπρο, το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτό για το σκοπό αυτό δύναται να καλύψει όλα ή οποιοδήποτε μέρος των δαπανών που προέκυψαν από το γεγονός αυτό.