Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος.