Προοίμιο
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό—

"ακίνητη ιδιοκτησία" σημαίνει και περιλαμβάνει γαίες, δένδρα, αμπέλια, ύδωρ, υδατικά δικαιώματα, κτίρια και άλλες κατασκευές όλων των περιγραφών και οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιοδήποτε μερίδιο ή συμφέρον σε αυτά είτε η ιδιοκτησία αυτών απαιτείται ή δεν απαιτείται από το Νόμο ή από έθιμο να εγγραφεί στα βιβλία του Κτηματολογίου·

"Κτηματολόγιο" σημαίνει το γραφείο του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος.

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας

3. Τηρουμένων των όσων προνοούνται πιο κάτω, επί όλης της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός της Δημοκρατίας συγκεντρώνεται, επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται ετήσια προς τη Δημοκρατία για τη χρήση της Δημοκρατίας φόρος ο οποίος καλείται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.

Επιβολή φόρου

4. Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται πάνω στην αξία ακίνητης ιδιοκτησίας όπως γράφτηκε ή καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογίου ότι κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο εντός των ορίων οποιασδήποτε πόλης ή χωριού ή ενορίας οποιασδήποτε πόλης ή χωριού:

Νοείται ότι αν η αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας δεν είναι γραμμένη ή καταχωρημένη με τον τρόπο αυτό, μέχρι το χρονικό διάστημα που η ιδιοκτησία αυτή εκτιμάται και η εκτίμηση αυτής εγγράφεται ή καταχωρείται με τον τρόπο αυτό, ο φόρος αυτός επιβάλλεται πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας αυτής όπως ορίζεται από το Διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ποσοστό φόρου

5. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις χιλίοις της κεφαλαιουχικής αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου:

Νοείται ότι όταν, κατά τον υπολογισμό του ποσού του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται από οποιοδήποτε ένα πρόσωπο εντός των ορίων οποιασδήποτε πόλης ή χωριού ή ενορίας οποιασδήποτε πόλης ή χωριού θα πρέπει να πληρωθεί κλάσμα ενός γροσιού τότε θα υπολογίζεται, εισπράττεται και πληρώνεται το ποσό ενός γροσιού.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να αυξάνει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα ή Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίζει όπως το ποσοστό του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που πρέπει να πληρώνεται σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο—

(α) εντός των ορίων οποιασδήποτε πόλεως ή ενορίας πόλεως·

(β) εντός των ορίων οποιουδήποτε χωριού ή ενορίας χωριού, αυξάνεται σε οποιοδήποτε έτος κατά τέτοιο ποσό ή ποσά που δεν υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τέσσερα τοις χιλίοις πάνω στην κεφαλαιουχική αξία αυτής της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως ήθελε οριστεί σε τέτοιο Διάταγμα ή Διατάγματα και οποιαδήποτε τέτοια αύξηση θα εισπράττεται και πληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να πληρωθεί ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας πάνω σε αυτή.

Πληρωμή και ανάκτηση φόρου

7. Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας πρέπει να πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη της περιουσίας τη δέκατη τρίτη ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους και πληρώνεται, εισπράττεται και ανακτάται κατά τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται, εισπράττονται και ανακτώνται φόροι που οφείλονται στην Κυβέρνηση:

Νοείται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με οποιαδήποτε ιδιοκτησία δεν δύναται να ανακτηθεί από τον ιδιοκτήτη αυτής, ανακτάται από τον κάτοχο κατά τον ίδιο τρόπο και όταν ανακτάται με τον τρόπο αυτό, το ποσό αυτού δύναται να αφαιρείται από τον κάτοχο, από τη δόση του ενοικίου που καθίσταται οφειλόμενη αμέσως μετά την ανάκτηση αυτή.

Εξαίρεση από τη φορολογία

8. Δεν επιβάλλεται, καταβάλλεται ή εισπράττεται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με τα ακόλουθα (δηλαδή)—

(α) τόπους ή κτίρια που ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα που αφιερώθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δημόσια άσκηση λατρείας·

(β) κοιμητήρια ή νεκροταφεία·

(γ) γαίες γραμμένες ή καταχωρημένες στα βιβλία του Κτηματολογίου ως κοινόχρηστοι βοσκότοποι·

(δ) γαίες ή υπαίθριοι χώροι που καταχωρήθηκαν ή εκχωρήθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για κοινή χρήση κοινότητας·

(ε) ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία ή στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας·

(στ) οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται και γράφεται στα βιβλία του Κτηματολογίου ως εμπίστευμα για τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας βάσει του περί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Νόμου, και για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης βάσει του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών

(ζ) επί οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται ή κατέχεται αποκλειστικά για τους σκοπούς οποιουδήποτε φιλανθρωπικού ιδρύματος κοινής ωφέλειας το οποίο συντηρείται κυρίως από δωρεές ή εκούσιες εισφορές κατά την έκταση που αυτή η ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται για τους σκοπούς αυτούς.

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας να διαβάζεται στη θέση και αντί των λέξεων verghi Kimat

9. Οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, Νόμο, Διάταγμα, Προκήρυξη, Κανονισμό ή άλλη νομοθετική πράξη που ισχύει στη Δημοκρατία, ή σε οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο γενικά που χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε Τμήμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας οι λέξεις "Verghi Kimat" ή "Verghi" συμβαίνουν να δηλώνουν αυτό που μέχρι τώρα ήταν γνωστό ως ο Verghi Kimat φόρος ιδιοκτησίας, βάσει αυτής της περιγραφής οι λέξεις "φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας" θα διαβάζονται στη θέση και αντί αυτών.