Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό—

"ακίνητη ιδιοκτησία" σημαίνει και περιλαμβάνει γαίες, δένδρα, αμπέλια, ύδωρ, υδατικά δικαιώματα, κτίρια και άλλες κατασκευές όλων των περιγραφών και οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιοδήποτε μερίδιο ή συμφέρον σε αυτά είτε η ιδιοκτησία αυτών απαιτείται ή δεν απαιτείται από το Νόμο ή από έθιμο να εγγραφεί στα βιβλία του Κτηματολογίου·

"Κτηματολόγιο" σημαίνει το γραφείο του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος.