Εξουσία για διορισμό προσωρινού παραλήπτη

10. Το Δικαστήριο δύναται, αν αποδειχτεί ότι είναι αναγκαίο για την προστασία της περιουσίας του χρεώστη, οποτεδήποτε μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης και προτού εκδοθεί διάταγμα παραλαβής, να διορίσει τον επίσημο παραλήπτη ως προσωρινό παραλήπτη της περιουσίας του χρεώστη, ή οποιουδήποτε μέρος αυτής, με εντολή όπως λάβει αμέσως κατοχή της περιουσίας ή μέρους αυτής.