Εξουσία για διορισμό προσωρινού διαχειριστή

10. Το Δικαστήριο δύναται, αν αποδειχτεί ότι είναι αναγκαίο για την προστασία της περιουσίας του χρεώστη, οποτεδήποτε μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης και προτού εκδοθεί διάταγμα πτώχευσης, να διορίσει τον Επίσημο Παραλήπτη ή αδειοδοτημένο σύμβουλο αφερεγγυότητας ως προσωρινό διαχειριστή της περιουσίας του χρεώστη, ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, με εντολή όπως λάβει αμέσως κατοχή της περιουσίας ή μέρους αυτής.