Προστασία συναλλαγών που έγιναν καλή τη πίστει χωρίς ειδοποίηση

48. Τηρουμένων των προηγούμενων διατάξεων του Νόμου αυτού αναφορικά με το αποτέλεσμα της πτώχευσης σε εκτέλεση ή κατάσχεσης σε χέρια τρίτου και σε σχέση με την ακύρωση ορισμένων διαθέσεων, εκχωρήσεων και προτιμήσεων, καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δεν ακυρώνει σε περίπτωση πτώχευσης-

(α) οποιαδήποτε πληρωμή που έγινε από τον πτωχεύσαντα σε οποιοδήποτε από τους πιστωτές του

(β) οποιαδήποτε πληρωμή ή παράδοση προς τον πτωχεύσαντα

(γ) οποιαδήποτε παραχώρηση ή εκχώρηση από τον πτωχεύσαντα έναντι αξιόλογης αντιπαροχής

(δ) οποιαδήποτε σύμβαση, δοσοληψία ή συναλλαγή από ή με τον πτωχεύσαντα έναντι αξιόλογης αντιπαροχής.

Νοουμένου ότι πληρούνται και οι δύο πιο κάτω όροι, δηλαδή-

(α) ότι η πληρωμή, παράδοση, μεταβίβαση, εκχώρηση, σύμβαση, δοσοληψία ή συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται πριν από την ημερομηνία του διατάγματος παραλαβής και

(β) ότι το πρόσωπο (άλλο από το χρεώστη) προς, από ή με το οποίο έγινε, εκτελέστηκε, συνάφθηκε, η πληρωμή, παράδοση, μεταβίβαση, εκχώρηση, σύμβαση, δοσοληψία ή συναλλαγή, δεν είχε κατά το χρόνο της πληρωμής παράδοσης, μεταβίβασης, εκχώρησης, σύμβασης, δοσοληψίας ή συναλλαγής, ειδοποίηση ύπαρξης οποιασδήποτε ισχύουσας πράξης πτώχευσης η οποία διαπράχτηκε από τον πτωχεύσαντα πριν από το χρόνο εκείνο.