Ακύρωση προτιμήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις

47.-(1) Κάθε εκχώρηση ή μεταβίβαση περιουσίας, ή επιβάρυνση σε αυτή, κάθε πληρωμή που έγινε, κάθε υποχρέωση που αναλήφθηκε και κάθε δικαστική διαδικασία που λήφθηκε από πρόσωπο ή υποβλήθηκε σε πρόσωπο ανίκανο να πληρώσει από δικά του χρήματα τα χρέη του, εφόσον κατεστάθηκαν πληρωτέα από δικά του χρήματα προς όφελος πιστωτή, ή εμπιστευματοδόχου πιστωτή, με σκοπό την προτίμηση του πιστωτή αυτού έναντι των άλλων πιστωτών, θεωρείται δόλια και άκυρη έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης, αν το πρόσωπο που ενήργησε, έλαβε, πλήρωσε ή υποβλήθηκε στα ίδια κηρηχτεί σε πτώχευση με βάση αίτηση πτώχευσης που υποβλήθηκε μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία της ενέργειας, λήψης, πληρωμής ή της επιβολής των ιδίων.

(2) Το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου που εξασφαλίζει τίτλο καλή τη πίστει και έναντι αξιόλογης αντιπαροχής μέσω ή από πιστωτή του πτωχεύσαντα.