Αγωγές σε συμβάσεις από κοινού

101. Όταν ο πτωχεύσας είναι συμβαλλόμενος σε σύμβαση η οποία συνομολογήθηκε από κοινού με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα δύνανται να ενάγουν ή να ενάγονται σε σχέση με τη σύμβαση χωρίς τη συνένωση του πτωχεύσαντα.