Κήρυξη και διανομή μερισμάτων και επιστροφή περιουσίας

58.-(1) Τηρουμένης της κατακράτησης τέτοιων ποσών τα οποία δυνατό να είναι αναγκαία για τα έξοδα της διαχείρισης, ή άλλως πως, ο διαχειριστής με κάθε δυνατή ταχύτητα, κηρύσσει και διανέμει μερίσματα μεταξύ των πιστωτών οι οποίοι επαλήθευσαν τα χρέη τους.

(2) Το πρώτο μέρισμα, αν υπάρχει, πρέπει να κηρυχτεί και διανεμηθεί μέσα σε τέσσερις μήνες μετά το πέρας της πρώτης συνέλευσης των πιστωτών, εκτός αν ο διαχειριστής ικανοποιήσει την εποπτική επιτροπή ότι υπάρχει επαρκής λόγος για την αναβολή της κήρυξης σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(3) Αν δεν υπάρχει επαρκής λόγος για το αντίθετο, μεταγενέστερα μερίσματα κηρύσσονται και διανέμονται κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των έξι μηνών.

(4) Πριν από την κήρυξη μερίσματος ο διαχειριστής προκαλεί όπως δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διαχειριστή ή στην ιστοσελίδα του Επίσημου Παραλήπτη, εάν ο διαχειριστής δεν έχει τη δική του ιστοσελίδα κατά τον καθορισμένο τρόπο, ειδοποίηση της πρόθεσης του να πράξει με αυτό τον τρόπο και θα αποστέλλει επίσης εύλογη ειδοποίηση σε κάθε πιστωτή που αναφέρεται στην κατάσταση των περιουσιακών υποθέσεων του πτωχεύσαντα ο οποίος δεν επαλήθευσε το προς αυτόν χρέος.

(5) Όταν ο διαχειριστής κηρύξει μέρισμα πρέπει να αποστέλλει σε κάθε πιστωτή που επαλήθευσε το προς αυτόν χρέος ειδοποίηση η οποία δείχνει το ποσό του μερίσματος και πότε και πως είναι πληρωτέο και κατάσταση κατά τον καθορισμένο τρόπο ως προς τις λεπτομέρειες της περιουσίας.

(6) Χρηματική περιουσία η οποία παραμένει αδιάθετη κατά τη διάρκεια της ισχύος του διατάγματος πτώχευσης ή του διατάγματος κήρυξης του πτωχεύσαντα σε πτώχευση και πριν την ακύρωσή του θα διανέμεται στους πιστωτές μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε κόστους της πτωχευτικής διαδικασίας:

Νοείται ότι, όπου το κόστος της πτωχευτικής διαδικασίας της διανομής θα είναι μεγαλύτερο από την αξία της διανομής αυτής, η χρηματική περιουσία θα κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(7) Χρηματική περιουσία η οποία παραμένει αδιάθετη μετά την ακύρωση του διατάγματος πτώχευσης, θα επιστρέφεται στον πτωχεύσαντα, ανάλογα με την περίπτωση, αφού αφαιρεθεί το κόστος της πτωχευτικής διαδικασίας:

Νοείται ότι, όπου το κόστος της πτωχευτικής διαδικασίας της επιστροφής είναι μεγαλύτερο από την αξία της επιστρεφόμενης περιουσίας, η χρηματική περιουσία θα κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(8) Για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για το οποίο ο επίσημος παραλήπτης ή ο διαχειριστής θα πρέπει να δώσει μέρισμα και ο πιστωτής δεν ανευρίσκεται, το ποσό αυτό μετά την ακύρωση και του διατάγματος κήρυξης του πτωχεύσαντα σε πτώχευση θα μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και σε περίπτωση που το ποσό δεν παραληφθεί από τον πιστωτή εντός δύο ετών, ο πτωχεύσας του οποίου το διάταγμα έχει ακυρωθεί, θα δικαιούται όπως του επιστραφεί το ποσό αυτό.