Μικτά και χωριστά μερίσματα

59.-(1) Όταν ένας συνέταιρος σε οίκο κηρύσσεται σε πτώχευση, πιστωτής στον οποίο ο πτωχεύσας οφείλει από κοινού με τους άλλους συνεταίρους του οίκου, ή με οποιοδήποτε από αυτούς δεν εισπράσσει μέρισμα από την ξεχωριστή περιουσία του πτωχεύσαντα μέχρις ότου όλοι οι χωριστοί πιστωτές εισπράξουν ολόκληρο το ποσό των αντίστοιχων χρεών τους.

(2) Όταν μικτές και ξεχωριστές περιουσίες βρίσκονται υπό διαχείριση, τηρουμένου οποιουδήποτε διατάγματος για το αντίθετο το οποίο δυνατό να εκδοθεί από το Δικαστήριο κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, μερίσματα των μικτών και ξεχωριστών περιουσιών εκδίδονται μαζί, και τα έξοδα και τα συναφή προς την κήρυξη τέτοιων μερισμάτων κατανέμονται δίκαια από το διαχειριστή μεταξύ των μικτών και ξεχωριστών περιουσιών, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία που τελέστηκε για κάθε περιουσία ή του οφέλους που αποκομίστηκε από κάθε περιουσία.