Η αίτηση πιστωτή δεν δύναται να αποσυρθεί

7. Αίτηση από πιστωτή, μετά την υποβολή της, δεν απορύρεται χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου.