Αίτηση οφειλέτη

8.-(1) Χρεώστης δεν δύναται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης του, εκτός αν-

(α) το συνολικό ποσό των χρεών του υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000), και

(β) τα χρέη αυτά, δεν είναι εξασφαλισμένα και αναφέρονται σε καθορισμένα ποσά που πρέπει να πληρωθούν αμέσως ή μέσα σε τακτή προθεσμία.

(2) Η αίτηση του χρεώστη πρέπει να είναι στον τύπο που καθορίζεται σε Διαδικαστικούς Κανονισμούς που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και να συνοδεύεται από ένορκο δήλωση του στην οποία να επισυνάπτεται κατάλογος των πιστωτών του και των εγγυητών του με τις διευθύνσεις τους και του ποσού που οφείλεται στον καθένα, την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε το χρέος, καθώς επίσης και πλήρης περιγραφή της περιουσίας του.

(3) Η αίτηση πρέπει να επιδοθεί σε όλους τους πιστωτές οι οποίοι αναφέρονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στην ένορκο δήλωση.

(4) Κατά την ακρόαση της αίτησης το δικαστήριο δύναται κατά την κρίση του να εκδώσει διάταγμα πτώχευσης εναντίον του χρεώστη ή να απορρίψει την αίτηση.

(5) Αίτηση χρεώστη, μετά την υποβολή της, δεν αποσύρεται χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου.

(6) Ο χρεώστης ο οποίος υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει στην αίτησή του να υποβάλλει την Έκθεση Καταστάσεως της περιουσίας του κατά τον καθορισμένο τύπο.

(7) Ο χρεώστης υποχρεούται επίσης στην αίτησή του να δηλώνει τόσο το πλήρες όνομά του, τον αριθμό ταυτότητάς του, το επάγγελμά του και τη διεύθυνση του.

(8) Ο πτωχεύσας, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής του υποχρεούται αμέσως να ενημερώνει τον Επίσημο Παραλήπτη ή τον διαχειριστή.

(9) Ο χρεώστης καταβάλει στον Επίσημο Παραλήπτη τέλος ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500):

Νοείται ότι, σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης από το Δικαστήριο, το εν λόγω τέλος δεν επιστρέφεται στον αιτητή.

(10) Ο αιτητής, θα πρέπει να παραδώσει αντίγραφο της αίτησης και του διατάγματος πτώχευσης όταν εκδοθεί, στον Επίσημο Παραλήπτη, στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στον Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, στον Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.