Κατοχή περιουσίας από διαχειριστή

50.-(1) Ο διαχειριστής το συντομότερο δυνατό, πρέπει να λάβει την κατοχή των συμβολαίων, βιβλίων και εγγράφων του πτωχεύσαντα, ως και όλα τα άλλα μέρη της περιουσίας του τα οποία δύνανται να παραδοθούν διά χειρός.

(2) Ο διαχειριστής σε σχέση και για το σκοπό ανάληψης ή κράτησης κατοχής της περιουσίας του πτωχεύσαντα είναι στην ίδια θέση ωσάν να ήταν παραλήπτης της περιουσίας ο οποίος διορίστηκε από το δικαστήριο και το δικαστήριο δύναται, ως εκ τούτου με αίτηση του, να επιβάλει τέτοια ανάληψη ή κράτηση.

(3) Όταν οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του πτωχεύσαντα αποτελείται από χρεώγραφα, μετοχές πλοίων, μετοχές, ή οποιαδήποτε άλλη περιουσία που μεταβιβάζεται σε βιβλία οποιασδήποτε εταιρείας, γραφείου, ή προσώπου, ο διαχειριστής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα μεταβίβασης της περιουσίας κατά την ίδια έκταση όπως ο πτωχεύσας ήταν δυνατό να την ασκήσει αν αυτός δεν κηρυσσόταν σε πτώχευση.

(4) Όταν οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του πτωχεύσαντα αποτελείται από αγώγιμα δικαιώματα, τέτοια δικαιώματα, θεωρούνται ότι εκχωρήθηκαν δεόντως στο διαχειριστή.

(5) Οποιοσδήποτε ταμίας ή άλλος λειτουργός ή οποιοσδήποτε τραπεζίτης, πληρεξούσιος, ή αντιπρόσωπος πτωχεύσαντα, θα πληρώνει και παραδίδει στο διαχειριστή όλα τα χρήματα και αξιόγραφα που βρίσκονται στην κατοχή ή εξουσία του όπως τέτοιος λειτουργός, τραπεζίτης, πληρεξούσιος, ή αντιπρόσωπος ο οποίος δεν δικαιούται από το νόμο να κατακρατήσει εναντίον του πτωχεύσαντα ή διαχειριστή. Αν δεν ενεργήσει με τον τρόπο αυτό είναι ένοχος περιφρόνησης του Δικαστηρίου και δύναται να τιμωρηθεί ανάλογα με αίτηση του διαχειριστή.