Πρόνοια για πιστωτές που διαμένουν μακριά, κλπ.

60.-(1) Κατά τον υπολογισμό και τη διανομή του μερίσματος ο διαχειριστής πρέπει να προβλέψει για τα χρέη που πιθανόν να επαληθευτούν σε πτώχευση τα οποία φαίνονται από τις καταστάσεις των περιουσιακών υποθέσεων του πτωχεύσαντα, ή άλλως πως, ότι οφείλονται σε πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε μέρη που βρίσκονται τόσο μακριά από το μέρος όπου ενεργεί ο διαχειριστής ώστε στη συνήθη πορεία της επικοινωνίας δεν είχαν επαρκή χρόνο να προσφέρουν τις επαληθεύσεις τους ή να αποδείξουν αυτές αν αμφισβητούνται και επίσης για χρέη που πιθανόν να επαληθευτούν σε πτώχευση, εφόσον το αντικείμενο των απαιτήσεων δεν έχει ακόμα αποφασιστεί.

(2) Ο διαχειριστής θα προνοήσει επίσης για οποιεσδήποτε αμφισβητούμενες επαληθεύσεις ή αξιώσεις και για τα έξοδα που είναι αναγκαία για τη διαχείριση της περιουσίας ή άλλως πως.

(3) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων ο διαχειριστής διανέμει ως μέρισμα όλα τα χρήματα που έχει στα χέρια του.