Συνέχιση της διαδικασίας σε περίπτωση θανάτου χρεώστη

96. Αν χρεώστης από ή εναντίον του οποίου υποβλήθηκε αίτηση πτώχευσης πεθάνει, η διαδικασία για το ζήτημα της αίτησης πτώχευσης συνεχίζεται όπως αν ζούσε ο χρεώστης, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.