Δικαίωμα του πτωχεύσαντα σε πλεόνασμα

66. Ο πτωχεύσας δικαιούται σε οποιοδήποτε πλεόνασμα που παραμένει μετά την πλήρη εξόφληση των πιστωτών του, με τόκους, όπως προβλέπεται από το Νόμο αυτό και των εξόδων, επιβαρύνσεων και δαπανών που προκύπτουν από τη διαδικασία με βάση την αίτηση πτώχευσης.