Εξουσία να επιτραπεί σε πτωχεύσαντα να διαχειρίζεται περιουσία

65.-(1) Ο διαχειριστής με την άδεια της εποπτικής επιτροπής, όπου υπάρχει, δύναται να διορίσει τον ίδιο τον πτωχεύσαντα να επιβλέπει τη διαχείριση της περιουσίας του ή μέρους αυτής, ή να διεξάγει το εμπόριο του (αν υπάρχει) προς όφελος των πιστωτών του και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να βοηθά στη διαχείριση της περιουσίας κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους όπως ο διαχειριστής δύναται να διατάξει.

(2) Ο διαχειριστής δύναται από καιρό σε καιρό, με την άδεια της εποπτικής επιτροπής, όπου υπάρχει, να παραχωρεί στον πτωχεύσαντα από την περιουσία του τέτοιο επίδομα το οποίο θεωρεί δίκαιο για τη συντήρηση του και της οικογένειας του, ή σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών του, αν προσλήφθηκε για την εκκαθάριση της περιουσίας του, αλλά οποιοδήποτε τέτοιο επίδομα δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο.