Καθήκοντα επίσημου παραλήπτη αναφορικά με διαγωγή του χρεώστη

69. Όσον αφορά το χρεώστη αποτελεί καθήκον του επίσημου παραλήπτη:

(α) να ερευνά τη διαγωγή του χρεώστη και να υποβάλλει έκθεση στο Δικαστήριο, εκθέτοντας κατά πόσο υπάρχει λόγος ώστε να πιστεύεται ότι ο χρεώστης διέπραξε οτιδήποτε το οποίο συνιστά αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού, ή το οποίο θα δικαιολογούσε το Δικαστήριο να αρνηθεί, να αναστείλει ή να εκδώσει με όρους διάταγμα για την αποκατάσταση του

(β) να υποβάλει τέτοιες άλλες εκθέσεις αναφορικά με τη διαγωγή του χρεώστη όπως το Δικαστήριο δύναται να διατάξει

(γ) να λάβει μέρος σε δημόσια εξέταση του χρεώστη όπως το Δικαστήριο δύναται να διατάξει

(δ) να λάβει τέτοιο μέρος και να παράσχει τέτοια βοήθεια, σχετικά με την ποινική δίωξη δόλιου χρεώστη όπως ο Γενικός Εισαγγελέας δύναται να διατάξει.