Καμιά αγωγή για μέρισμα

64. Δεν δύναται να εγερθεί εναντίον του διαχειριστή καμιά αγωγή, αλλά αν ο διαχειριστής αρνείται να πληρώσει μέρισμα το Δικαστήριο δύναται, αν το θεωρεί σκόπιμο, κατόπι αίτησης που υποβάλλεται, να διατάξει το διαχειριστή να πληρώσει το μέρισμα, και επίσης να πληρώσει από δικά του χρήματα τόκο επί του μερίσματος για το χρόνο κατακράτησης του και τα έξοδα της αίτησης.