Αγωγές από διαχειριστή και συνεταίρους πτωχεύσαντα

99. Όταν μέλος συνεταιρισμού κηρυχτεί σε πτώχευση, το Δικαστήριο δύναται να εξουσιοδοτήσει το διαχειριστή να αρχίσει και συνεχίσει αγωγή στο όνομα του διαχειριστή και του συνεταίρου του πτωχεύσαντα και απαλλαγή από τέτοιο συνέταιρο από το χρέος ή παραίτηση από την αξίωση στην οποία αφορά η αγωγή θα είναι άκυρη, αλλά θα πρέπει να δοθεί σε αυτόν ειδοποίηση της αίτησης για εξασφάλιση της εξουσιοδότησης για έναρξη της αγωγής και δύναται να δείξει λόγο εναντίον της εξουσιοδότησης αυτής και, κατόπι αίτησης του, το Δικαστήριο δύναται, αν θεωρεί ορθό, να διατάξει όπως λάβει το κατάλληλο μερίδιο από το προϊόν της αγωγής και αν δεν αξιώνει οποιοδήποτε όφελος από αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί έναντι των εξόδων όπως το Δικαστήριο δυνατό να διατάξει.