Τυπικό ελάττωμα δεν ακυρώνει διαδικασία

102.-(1) Καμιά πτωχευτική διαδικασία δεν ακυρώνεται εξαιτίας τυπικού ελαττώματος ή αντικανονικότητας, εκτός αν το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε ένσταση εναντίον της διαδικασίας είναι της γνώμης ότι προκλήθηκε από το ελάττωμα ή την αντικανονικότητα ουσιαστική αδικία και ότι η αδικία δεν δύναται να θεραπευτεί από οποιοδήποτε διάταγμα του Δικαστηρίου εκείνου.

(2) Κανένα ελάττωμα ή αντικανονικότητα στο διορισμό ή την εκλογή παραλήπτη, διαχειριστή ή  μέλους εποπτικής επιτροπής δεν καθιστά άκυρη πράξη που τελέστηκε από αυτόν καλή τη πίστει.