Εξουσία του Δικαστηρίου να παραχωρήσει ή να αρνηθεί απαλλαγή διαχειριστή

83. Το Δικαστήριο, αφού ακούσει οτιδήποτε το οποίο δύναται να προβληθεί ως επιχείρημα εναντίον της απαλλαγής του διαχειριστή, παραχωρεί ή αρνείται να παραχωρήσει τη ζητούμενη απαλλαγή ανάλογα και αν αρνηθεί να παραχωρήσει απαλλαγή εκδίδει τέτοιο διάταγμα το οποίο θεωρεί δίκαιο, αφού επιβαρύνει το διαχειριστή με τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που έγινε από αυτόν κατά πράβαση των καθηκόντων του και αναστέλλει την απαλλαγή του μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς το επιβαρυντικό αυτό διάταγμα και ως το Δικαστήριο θεωρεί δίκαιο να παραχωρήσει την απαλλαγή του διαχειριστή.