Απαλλαγή διαχειριστή

82.-(1) Όταν ο διαχειριστής εκκαθαρίση ολόκληρη την περιουσία του πτωχεύσαντα ή τόσο μέρος από αυτήν το οποίο κατά τη γνώμη του δύναται να εκκαθαριστή χωρίς αχρείαστη παράταση της σχέσης του ως διαχειριστή, και διανέμει τελικό μέρισμα, αν υπάρχει, ή αν παρετήθηκε ή παύθηκε από το αξίωμα του, ή έπαυσε να ενεργεί εξαιτίας συμβιβασμού που εκρίθηκε, δύναται να συγκαλέσει συνέλευση των πιστωτών για να εξετάσουν αίτηση η οποία θα υποβληθεί στο Δικαστήριο για την απαλλαγή του.

(2) Σε τέτοια συνέλευση ο διαχειριστής θέτει ενώπιον των πιστωτών λογαριασμό ο οποίος δείχνει τον τρόπο κατά τον οποίο διεξήχθηκε η πτώχευση, μαζί με κατάλογο αζήτητων μερισμάτων, αν υπάρχουν, και τις περιουσίας, αν υπάρχει, που εκκρεμεί και πληροφορεί τη συνέλευση ότι προτίθεται να απευθυνθεί στο Δικαστήριο για την απαλλαγή του.

(3) Οι πιστωτές που παρίστανται στη συνέλευση δύνανται να εκφράσουν την άποψη τους για τη διαγωγή του διαχειριστή και οι πιστωτές ή οποιοσδήποτε από αυτούς δύναται να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου και να εγείρει ένσταση για την απαλλαγή του διαχειριστή.