Ακύρωση ορισμένων διευθετήσεων

46.-(1) Διάθεση περιουσίας, η οποία δεν συνιστά διάθεση που γίνεται πριν και ως αντιπαροχή γάμου, ή που γίνεται προς όφελος αγοραστή ή ενυπόθηκου δανειστή καλή τη πίστει και έναντι αξιόλογης αντιπαροχής, ή που γίνεται σε σύζυγο ή τα τέκνα ή υπέρ συζύγου ή των τέκνων του διαθέτη της περιουσίας η οποία περιήλθε σε αυτόν μετά το γάμο ως δικαίωμα του ή της συζύγου της ή του, αντίστοιχα, είναι άκυρη, έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης, αν ο διαθέτης πτωχεύσει μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία της διάθεσης, και αν ο διαθέτης πτωχεύσει σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέσα σε δέκα χρόνια από την ημερομηνία της διάθεσης, η διάθεση είναι άκυρη έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης, εκτός αν τα μέρη που προβάλλουν αξίωση με βάση τη διάθεση δυνηθούν να αποδείξουν ότι ο διαθέτης, κατά το χρόνο που έκαμε τη διάθεση, ήταν ικανός να πληρώσει όλα τα χρέη του χωρίς τη συνδρομή της περιουσίας, που διατέθηκε και ότι το συμφέρον του διαθέτη στην περιουσία αυτή μεταβιβάστηκε στο διαχειριστή τέτοιας περιουσίας που διατέθηκε με την εκτέλεση της.

(2) Συμβόλαιο ή σύμβαση που συνάφθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο (το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται ο διαθέτης) ως αντιπαροχή του γάμου του ή του γάμου της, είτε για μελλοντική πληρωμή χρημάτων προς όφελος της συζύγου ή του συζύγου ή των τέκνων του διαθέτη, είτε για τη μελλοντική διάθεση, στη σύζυγο ή το σύζυγο ή τα τέκνα, ή υπέρ της συζύγου ή του συζύγου ή των τέκνων του διαθέτη, περιουσίας, στην οποία ο διαθέτης, κατά την ημερομηνία του γάμου, δεν είχε οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα ή συμφέρον, είτε κεκτημένο είτε υπό αίρεση, είχε κατοχή ή ανέμενε να λάβει κατοχή, και το οποίο δεν αφορούσε χρήματα ή περιουσία που αποκτήθηκε ως δικαίωμα της ή του συζύγου του διαθέτη, αν ο διαθέτης κηρυχτεί σε πτώχευση και το συμβόλαιο ή η σύμβαση δεν εκτελέστηκε κατά την ημερομηνία έναρξης της πτώχευσης, το συμβόλαιο ή η σύμβαση θα είναι άκυρα έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης, εκτός όσον αφορά τη δυνατότητα των προσώπων που έχουν δικαίωμα με βάση το συμβόλαιο ή τη σύμβαση να απαιτήσουν μέρισμα στη πτώχευση του διαθέτη, σύμφωνα με το συμβόλαιο ή τη σύμβαση ή σε σχέση με αυτά, αλλά η απαίτηση αυτή για μέρισμα αναστέλλεται μέχρις ότου όλες οι αξιώσεις των άλλων πιστωτών έναντι αξιόλογης αντιπαροχής σε χρήμα ή σε χρηματική αξία ικανοποιηθούν.

(3) Πληρωμή χρημάτων, (που δεν αποτελεί πληρωμή για τα ασφάλιστρα ασφαλιστηρίου ζωής), ή μεταβίβαση περιουσίας που γίνεται από το διαθέτη με βάση τέτοιο συμβόλαιο ή σύμβαση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι άκυρη έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης του διαθέτη, εκτός αν τα πρόσωπα προς τα οποία έγινε η πληρωμή ή η μεταβίβαση αποδείξουν είτε:

(α) ότι η πληρωμή ή μεταβίβαση έγινε σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρία χρόνια πριν από την ημερομηγία έναρξης της πτώχευσης ή

(β) ότι κατά την ημερομηνία της πληρωμής ή της μεταβίβασης ο διαθέτης ήταν ικανός να πληρώσει όλα του τα χρέη χωρίς τη συνδρομή των χρημάτων που πληρώθηκαν ή της περιουσίας που μεταβιβάστηκε ή

(γ) ότι η πληρωμή ή μεταβίβαση έγινε σύμφωνα με το συμβόλαιο ή σύμβαση για πλήρωμή ή μεταβίβαση χρημάτων ή περιουσίας που αναμενόταν να περιέλθει στο διαθέτη από ή με το θάνατο συγκεκριμένου προσώπου το οποίο κατονομάζεται στο συμβόλαιο ή σύμβαση και έγινε μέσα σε τρεις μήνες μετά που τα χρήματα ή η περιουσία περιήλθαν στην κατοχή ή στον έλεγχο του διαθέτη,

αλλά, στην περίπτωση κατά την οποία τέτοια πληρωμή ή μεταβίβαση κηρυχτεί άκυρη, τα πρόσωπα στα οποία έγινε η πληρωμή ή η μεταβίβαση δικαιούνται να απαιτήσουν μέρισμα με βάση ή σε σχέση με το συμβόλαιο ή τη σύμβαση αυτή, κατά τον ίδιο τρόπο όπως αν το συμβόλαιο ή η σύμβαση δεν εκτελούνται κατά την έναρξη της πτώχευσης.

(4) “Διάθεση” για τους σκοπούς του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κάθε εκχώρηση ή μεταβίβαση περιουσίας.