Συνοπτική διαχείριση σε μικρές υποθέσεις

103.-(1) Όταν υποβάλλεται αίτηση από ή εναντίον χρεώστη, αν το Δικαστήριο ικανοποιείται από ένορκη δήλωση ή άλλως πως, ή ο επίσημος παραλήπτης αναφέρει στο Δικαστήριο ότι η περιουσία του χρεώστη δεν ενδέχεται να υπερβεί τις διακόσιες λίρες, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα όπως η διαχείριση της περιουσίας του χρεώστη γίνει κατά συνοπτικό τρόπο και ακολούθως οι διατάξεις του Νόμου αυτού υπόκεινται στις παρακάτω τροποποιήσεις:

(α) αν ο χρεώστης κηρυχτεί σε πτώχευση, ο επίσημος παραλήπτης είναι ο διαχειριστής πτώχευσης

(β) δεν υπάρχει εποπτική επιτροπή, αλλά ο επίσημος παραλήπτης δύναται, με την άδεια του Δικαστηρίου να τελέσει κάθε τι το οποίο μπορούσε να τελεστεί από το διαχειριστή με την άδεια της εποπτικής επιτροπής

(γ) σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση δεν επιτρέπεται καμιά δικηγορική αμοιβή, εκτός με βάση πιστοποιητικό του Δικαστηρίου ότι η εμφάνιση δικηγόρου όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ήταν αναγκαία.

(2) Στις διατάξεις του Νόμου αυτού δύνανται να προστεθούν και άλλες τροποποιήσεις οι οποίες δυνατό να καθοριστούν από γενικούς κανονισμούς με σκοπό να περισωθεί δαπάνη και να απλοποιηθεί η διαδικασία, αλλά καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν επιτρέπει την τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου αυτού που αφορούν την εξέταση ή την απαλλαγή του χρεώστη.