Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου” σημαίνει παν νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οιονδήποτε έτερον οργανισμόν δημοσίου δικαίου ιδρυθέντα ή ιδρυόμενον προς το δημόσιον συμφέρον υπό νόμου, των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι ηγγυημένα υπό της Δημοκρατίας.