Έλεγχος λογαριασμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

3.-(1) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόμου και οσάκις δεν διαλαμβάνηται εις αυτόν ειδική πρόνοια περί ελέγχου των λογαριασμών υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας, οι λογαριασμοί παντός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ελέγχονται ετησίως υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων αποκλείει οιονδήποτε υποκείμενον εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου να προβή εις την ανάθεσιν του ελέγχου των λογαριασμών του εις ιδιώτην εγκεκριμένον ελεγκτήν ή ελεγκτάς νοουμένου ότι η τοιαύτη ανάθεσις, ο διορισμός και η αμοιβή του διορισθησομένου ελεγκτού ή ελεγκτών θα τυγχάνει της εγκρίσεως του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας· Οι τοιουτοτρόπως ελεγχόμενοι λογαριασμοί, ομού μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του ιδιώτου ελεγκτού ή ελεγκτών θα υποβάλλωνται εις τον Γενικόν Ελεγκτήν της Δημοκρατίας ουχί βραδύτερον της 30ης Απριλίου δι’ έγκρισιν και ενσωμάτωσιν των εις την ετησίαν έκθεσιν του συμφώνως των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν των εν τη προηγουμένη επιφυλάξει διαλαμβανομένων θα περιορίζη καθ’ οιονδήποτε τρόπον την εξουσίαν του Γενικού Ελεγκτού δι’ άσκησιν, εν σχέσει προς οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, διαχειριστικού ή οιουδήποτε ετέρου ελέγχου ασκουμένου συνήθως υπ’ αυτού κατά τον έλεγχον των κρατικών λογαριασμών.

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται να καλέση οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλον του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου όπως του παράσχη πληροφορίας ή επεξηγήσεις ή προσκομίση εις αυτόν οιονδήποτε βιβλίον, συμβόλαιον, σύμβασιν, λογαριασμόν, τιμολόγιον ή έτερον αναγκαίον διά τον ασκούμενον έλεγχον έγγραφον.

(3) Οι λογαριασμοί του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δέον όπως είναι έτοιμοι προς έλεγχον μέχρι του τέλους Φεβρουαρίου του αμέσως επομένου του εις ο αφορά ο διεξαγόμενος έλεγχος έτους.

(4) Ευθύς ως περατωθή ο έλεγχος των λογαριασμών, εν ουδεμιά όμως περιπτώσει βραδύτερον της 31ης Μαϊου, ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να υποβάλη εις το νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου τους ηλεγμένους λογαριασμούς και την επ’ αυτών έκθεσιν του.

(5) Εντός δεκαπέντε ημερών από της υποβολής της ετησίας εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού αντίγραφον αυτής, ομού μετά των παρατηρήσεων του, κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων.