Ειδική διάταξη αναφορικά με την συμπλήρωση των υφιστάμενων αρχείων και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων

16. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 σε σχέση με την ετοιμασία και την υιοθέτηση νέων αρχείων και την προθεσμία υποβολής των αναφερόμενων στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 δηλώσεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, ο Διευθυντής, εντός ενός μηνός, για σκοπούς συμπλήρωσης των υφιστάμενων αρχείων καλεί κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και σε άλλη εφημερίδα και μέσα μαζικής επικοινωνίας, τους ιδιοκτήτες ακινήτων ή/και όσους έχουν συμφέρον σε ακίνητα τα οποία δεν έχουν προηγουμένως δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως υποβάλουν ενώπιόν του κατά τον καθορισμένο τύπο, δήλωση, για τα πιο πάνω ακίνητα.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) δήλωση πρέπει να περιέχει στοιχεία σε σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο, περιλαμβνομένου του πιστοποιητικού εγγραφής, εφόσον αυτό υπάρχει, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα τα οποία αφορούν την ύπαρξη  συγκεκριμένου συμφέροντος επί του εν λόγω ακινήτου με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5