Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1984 και 1986 και ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1984 έως 1990.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“ακίνητον” κέκτηται την εις τον όρον “ακίνητος ιδιοκτησία” αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και αφορά εις ακίνητον κείμενον εντός των επαρχιών Αμμοχώστου και Κυρηνείας·

“αρχεία” περιλαμβάνει το Κτηματικόν Μητρώον και τοιαύτα άλλα βιβλία και συνόψεις ως αναφέρονται εις το άρθρον 51 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνει δε Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Λειτουργόν και οιονδήποτε έτερον λειτουργόν διοριζόμενον υπό του Διευθυντού δι’ άπαντας τους σκοπούς ή δι’ οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Νόμου, είτε γενικώς είτε δι’ οιονδήποτε συγκεκριμένον σκοπόν·

“δικαιοπραξία” κέκτηται την εις τον όρον “συναλλαγή” αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“νέα αρχεία” σημαίνει οιονδήποτε ειδικόν μητρώον και άλλα ειδικά βιβλία και συνόψεις ως ο Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει διά τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει οιονδήποτε μητρώον τηρούμενον δυνάμει των διατάξεων της προσωρινής νομοθεσίας·

“προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει τους περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1975 έως 1982, τους περί Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1977 και 1979, τον περί Εμπραγμάτων Βαρών και Απαγορεύσεων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμον του 1977 και οιονδήποτε νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα τούτους·

“πρόχειρος κατάστασις ακινήτων” σημαίνει την πρόχειρον κατάστασιν την οποίαν, κατόπιν δηλώσεων ιδιοκτητών και προσαγωγής πιστοποιητικών εγγραφής των ακινήτων αυτών, όπου τοιαύτα πιστοποιητικά ήτο δυνατόν να προσκομισθούν, έχει από της 1ης Ιουλίου, 1976, καταρτίσει ο Διευθυντής εν σχέσει προς την ιδιοκτησίαν και την περιγραφήν ακινήτων κειμένων εντός των Επαρχιών Αμμοχώστου και Κυρηνείας.

(2) Οιοσδήποτε άλλος όρος μη ρητώς εν τω παρόντι Νόμω οριζόμενος κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

Πρώην Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Κυρηνείας και Αμμοχώστου και αι εν αυτοίς δικαιοπραξίαι μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 και 14ην Αυγούστου 1974, αντιστοίχως

3.-(1) Τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Κυρηνείας και Αμμοχώστου θεωρούνται ότι έπαυσαν να λειτουργούν από της 20ής Ιουλίου 1974 και 15ης Αυγούστου 1974, αντιστοίχως, και έκτοτε θεωρούνται ως Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Κυρηνείας και Αμμοχώστου τα υπό του Διευθυντού υποδειχθησόμενα τοιαύτα.

(2) Πάσα δικαιοπραξία λαβούσα χώραν εν τω πρώην Επαρχιακώ Γραφείω Κυρηνείας από της 20ής Ιουλίου 1974 και εν τω πρώην Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω Αμμοχώστου από της 15ης Αυγούστου 1974, άνευ της εγκρίσεως του Διευθυντού, θεωρείται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ως άκυρος και άνευ αποτελέσματος. Ωσαύτως πάσα καταχώρησις λαβούσα χώραν εις τα αρχεία του πρώην Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Κυρηνείας μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 και του πρώην Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου μετά την 15ην Αυγούστου 1974, άνευ της εγκρίσεως του Διευθυντού, θεωρείται ως παρανόμως λαβούσα χώραν και ως άκυρος και άνευ αποτελέσματος.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) ο Διευθυντής δύναται, εάν ικανοποιηθή ότι οιαδήποτε δικαιοπραξία καταχωρισθείσα εις τα εν λόγω κτηματολογικά βιβλία είναι γνησία και έλαβε χώραν καλή τη πίστει, να προβή εις την εγγραφήν ταύτης εις αυτά με ισχύν αφ’ ης ημερομηνίας αυτή κατεχωρίσθη ή άλλως.

Υιοθέτησις νέων αρχείων

4. Ο Διευθυντής δύναται να διατάξη την ετοιμασίαν και υιοθέτησιν νέων αρχείων αναφορικώς προς την ακίνητον ιδιοκτησίαν την κειμένην εντός των Επαρχιών Αμμοχώστου και Κυρηνείας ή εν οιωδήποτε καθοριζομένω μέρει τούτων, εις αντικατάστασιν των αρχείων άτινα κατακρατούνται υπό των Τούρκων.

Δηλώσεις και επαλήθευσις τούτων

5.-(1) Όταν ο Διευθυντής διατάξη την ετοιμασίαν και υιοθέτησιν νέων αρχείων ως εν τω άρθρω 4 προνοείται, ούτος δημοσιεύει εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και εν τοιαύτη ετέρα εφημερίδι και εις έτερα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ως ούτος ήθελε θεωρήσει αναγκαίον, ειδοποιήσεις καλούσας:

(α) Πάντα ιδιοκτήτην ακινήτου όπως υποβάλη εις τον Διευθυντήν, κατά τον καθωρισμένον τύπον, δήλωσιν περιέχουσαν στοιχεία της ιδιοκτησίας του, και

(β) πάντα έχοντα συμφέρον επί ακινήτου είτε ως ιδιοκτήτης, είτε ως ενυπόθηκος δανειστής ή εξ αποφάσεως δανειστής ή ως δικαιούχος οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους ή δικαιώματος το οποίον ίσχυε προ της 15ης Αυγούστου, 1974, όπως υποβάλη προς τον Διευθυντήν δήλωσιν, κατά τον καθωρισμένον τύπον περί του τοιούτου συμφέροντος υποστηριζομένην υπό ενόρκου ομολογίας:

Νοείται ότι αι ένορκοι ομολογίαι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου δεν θα υπόκεινται εις χαρτοσήμανσιν.

(2) Αι εις το εδάφιον (1) αναφερόμεναι δηλώσεις δέον να υποβληθούν εις τον Διευθυντήν εντός τεσσάρων μηνών από της δημοσιεύσεως της ειδοποιήσεως και να υποστηρίζωνται, αναλόγως της περιπτώσεως, υπό πιστοποιητικού εγγραφής, όπου τοιούτο πιστοποιητικόν είναι δυνατόν να προσκομισθή, των εγγράφων της υποθήκης και οιωνδήποτε άλλων αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων ήθελεν απαιτήσει ο Διευθυντής.

(3) Άμα τη λήψει των εγγράφων δηλώσεων μετά των συνημμένων εγγράφων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων ο Διευθυντής προβαίνει εις εξέτασιν τούτων λαμβάνων φωτοτυπημένα ή άλλα αντίγραφα των επισυνημμένων εγγράφων και προβαίνει εν συνεργασία μετά της οικείας Χωριτικής Αρχής ή άλλου προσώπου, οργανισμού ή αρχής, εις επαλήθευσιν τούτων.

(4) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν αφορά εις οιονδήποτε ιδιοκτήτην όστις έχει υποβάλει δήλωσιν εις τον Διευθυντήν διά τους σκοπούς καταρτίσεως υπ’ αυτού της προχείρου καταστάσεως ακινήτων.

Ισχύς εμπραγμάτων βαρών

6. Άμα τη υποβολή των δηλώσεων περί των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων συμφώνως της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ταύτα συνιστώσιν εμπράγματα βάρη εν τη εννοία του άρθρου 12 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, και ουδεμία δικαιοπραξία θα επιτρέπεται άνευ της εγγράφου συγκαταθέσεως του υποβάλλοντος την δήλωσιν περί του τοιούτου συμφέροντος:

Νοείται ότι όστις αμφισβητεί την νομιμότητα του τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή δικαιώματος δύναται να προσφύγη εις το Δικαστήριον διά την ακύρωσιν του.

Κατάρτησις καταστάσεως ακινήτων υπό του Διευθυντού

7. Επί τη συμπληρώσει υπό του Διευθυντού της επαληθεύσεως των προσαχθεισών δηλώσεων δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ο Διευθυντής, προς τον σκοπόν καταρτίσεως νέων αρχείων των ακινήτων και λαμβάνων υπ’ όψιν την πρόχειρον κατάστασιν ακινήτων και τας μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις τας γενομένας δυνάμει της προσωρινής νομοθεσίας, καταρτίζει κατάστασιν των ακινήτων περιλαμβάνουσαν περιγραφήν των διαφόρων τεμαχίων, την έκτασιν, θέσιν αυτών, την μερίδα, το συμφέρον και το όνομα του προσώπου του δικαιουμένου όπως εγγραφή και τους λόγους βάσει των οποίων το προς εγγραφήν δικαίωμα έχει προκύψει, των εμπραγμάτων βαρών και απαγορεύσεων και επί τούτω ισχύουσιν αι ακόλουθοι διατάξεις:

(α) Ο Διευθυντής δημοσιεύει εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και εν τοιαύτη ετέρα εφημερίδι και εις έτερα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως ο Διευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίον ειδοποίησιν πληροφορούσαν το κοινόν ότι θα καταρτισθούν νέα αρχεία των ακινήτων και παρέχουσαν λεπτομερείας της περιοχής εν σχέσει προς την οποίαν δίδεται η ειδοποίησις, ότι το σχέδιον διά τα εν λόγω ακίνητα και κατάστασις λεπτομερειών αφορωσών εις τα εν λόγω ακίνητα έχουσι παρασχεθή εις τον οικείον κοινοτάρχην, και καλούσαν όλους τους ιδιοκτήτας ή τους κατόχους εμπραγμάτων βαρών όπως εντός τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της ειδοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δείξωσιν λόγον διατί τα εμπράγματα βάρη και δικαιώματα ή η ιδιοκτησία η εμφαινομένη ως ανήκουσα εις ένα έκαστον τούτων εν τη προς τον κοινοτάρχην παρασχεθείση καταστάσει λεπτομερειών δέον όπως μη εγγραφή επ’ ονόματι ή προς όφελος αυτού αναλόγως της περιπτώσεως.

(β) Παν πρόσωπον έχον συμφέρον επί οιουδήποτε ακινήτου εις ο αφορά η τοιαύτη ειδοποίησις δύναται να επιθεωρήση το σχέδιον και την κατάστασιν λεπτομερειών κατά πάντα εύλογον χρόνον και ο υπεύθυνος του τοιούτου σχεδίου και καταστάσεως λεπτομερειών κοινοτάρχης δέον όπως επιτρέπη κατά πάντα εύλογον χρόνον εις οιονδήποτε τοιούτο πρόσωπον όπως λαμβάνη οιονδήποτε απόσπασμα εξ αυτών ή αντίγραφον αυτών ατελώς.

Οριστικοποίησις νέου αρχείου

8.-(1) Εάν εντός της υπό του άρθρου 7 καθοριζομένης περιόδου υποβληθή οιαδήποτε ένστασις αλλ’ ο Διευθυντής έχει την γνώμην ότι η εγγραφή δέον παρά ταύτα να διενεργηθή επ’ ονόματι του εν τη καταστάσει εμφαινομένου προσώπου ή τα εμπράγματα βάρη ή δικαιώματα δέον όπως επιβαρύνουν το επηρεαζόμενον ακίνητον, δίδει περί τούτου ειδοποίησιν εις τον ενιστάμενον, όστις δύναται, εντός εξήκοντα ημερών από της ημερομηνίας της τοιαύτης ειδοποιήσεως να αιτήση παρά του Δικαστηρίου δήλωσιν ότι ούτος είναι το εις εγγραφήν δικαιούμενον πρόσωπον αντί του σκοπουμένου όπως εγγραφή προσώπου ή ότι το ακίνητον δεν πρέπει να βαρύνεται υπό του σκοπουμένου εμπραγμάτου βάρους ή δικαιώματος και δίδει εις τον Διευθυντήν ειδοποίησιν περί της αιτήσεως του. Εάν ο ενιστάμενος δεν αιτήση ούτως, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήση εις την κατάρτισιν των αρχείων ως εν τη καταστάσει λεπτομερειών.

(2) Εάν οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επηρεαζόμενος υπό της ειδοποιήσεως της δοθείσης υπό του Διευθυντού δυνάμει του άρθρου 7 παραλείψη να συμμορφωθή προς αυτήν εντός της εν αυτή αναφερομένης περιόδου ο Διευθυντής δύναται να χωρήση εις την κατάρτισιν των αρχείων ως εν τη καταστάσει λεπτομερειών.

(3) Δι’ όσα ακίνητα δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθή η κυριότης των δύνανται να εξετάζωνται κεχωρισμένως κατόπιν αιτήσεως υπό του ενδιαφερομένου προσώπου προς τον σκοπόν συμπληρώσεως της εγγραφής των.

Διόρθωσις νέου αρχείου

9.-(1) Μελλοντικώς εις περίπτωσιν καθ’ ην τα αρχεία του παλαιού Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου και του παλαιού Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Κυρηνείας θα είναι διαθέσιμα εις τον Διευθυντήν ή κατόπιν προσκομίσεως νέων στοιχείων, ούτος δύναται αυτεπαγγέλτως να προβή εις τας αναγκαίας αντικαταστάσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις και επιβαρύνσεις εις τα δυνάμει του άρθρου 8 καταρτισθέντα αρχεία.

(2) Ουδεμία αντικατάστασις, διόρθωσις, τροποποίησις ή επιβάρυνσις διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εκτός εάν δοθή εξήκοντα ημερών προηγουμένη ειδοποίησις υπό του Διευθυντού εις οιονδήποτε πρόσωπον, όπερ δυνατόν να επηρεάζεται υπό ταύτης, οιονδήποτε δε πρόσωπον, δύναται, εντός της περιόδου των εξήκοντα ημερών από της ημερομηνίας καθ’ ην εδόθη η τοιαύτη ειδοποίησις, να καταχωρήση ένστασιν παρά τω Διευθυντή όστις επί τούτω εξετάζει ταύτην και δίδει ειδοποίησιν περί της επί ταύτης αποφάσεως αυτού εις τον ενιστάμενον.

Πιστοποιητικά εγγραφής

10.-(1) Μετά την κατάρτισιν των νέων αρχείων ο Διευθυντής εκδίδει πιστοποιητικά εγγραφής δι’ έκαστον ακίνητον, ως επίσης πιστοποιητικόν εγγραφής των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων.

(2) Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών εγγραφής που προνοούνται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη να εκδώσει βεβαίωση ιδιοκτησίας και να καθορίζει τον τύπο και τις λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνονται σ’ αυτή.

(3) Οιονδήποτε πιστοποιητικόν εγγραφής εκδιδόμενον υπό του Διευθυντού επί τη βάσει του άρθρου τούτου θα είναι προσωρινόν και θα αποτελή μόνον κατά τεκμήριον τίτλον ιδιοκτησίας του ακινήτου εν σχέσει προς τον οποίον εξεδόθη:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να ορίση ότι άπαντα τα ούτω εκδοθέντα πιστοποιητικά εγγραφής ή οιαδήποτε εξ αυτών είναι οριστικοί τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων εν σχέσει προς τα οποία εξεδόθησαν.

(4) Οιονδήποτε πιστοποιητικόν εγγραφής εμπραγμάτου βάρους ή δικαιώματος θα αποτελή μόνον τεκμήριον περί τούτου.

(5)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο Διευθυντής εκδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον επί ακινήτου ως δικαιούχος συμβατικού δικαιώματος δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης βεβαίωση υποβολής δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος και η βεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο τεκμήριο περί της υποβολής της εν λόγω δήλωσης, σε περίπτωση δε θανάτου του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή διάλυσης του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου, ο Διευθυντής, με την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων της διαχείρισης, εκδίδει στο διαχειριστή ή/και στους κληρονόμους βεβαίωση υποβολής της δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος.

Εφαρμογή του Κεφ. 224 και Νόμου 9/65 ως έχουν τροποποιηθή

11. Μετά την συμπλήρωσιν της καταρτίσεως νέων αρχείων και της εκδόσεως πιστοποιητικών εγγραφής συμφώνως προς το άρθρον 10, θα εφαρμόζωνται υπό του Διευθυντού αι διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 και οιωνδήποτε άλλων Νόμων αφορώντων εις ακίνητον ιδιοκτησίαν.

Δικαίωμα και πληρωμή αποζημιώσεως εις επηρεαζόμενα πρόσωπα λόγω ακυρώσεως εγγραφής κλπ.

12. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, όπου συμφώνως των προνοιών του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή του άρθρου 30 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, θα εφαρμόζωνται επιπροσθέτως και αι ακόλουθοι διατάξεις:

(α) Εάν λόγω της υπό του Διευθυντού ακυρώσεως οιασδήποτε εγγραφής εις το Μητρώον Εγγραφής ή ακυρώσεως οιασδήποτε εγγραφής μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου ή εγγραφής μεταβιβάσεως υποθήκης διά τον λόγον ότι αι εν λόγω εγγραφαί, αναλόγως της περιπτώσεως, επετεύχθησαν ή εγένοντο διά δόλου ή λάθους, και υπάρχει ισχυρισμός από οιονδήποτε επηρεαζόμενον πρόσωπον ότι τούτο υπέστη ζημίαν λόγω της τοιαύτης ακυρώσεως, ή λόγω της μη ακυρώσεως συμφώνως των προνοιών του άρθρου 14 κατωτέρω, το επηρεαζόμενον τούτο πρόσωπον δύναται να αποταθή εις το Δικαστήριον προς τον σκοπόν εκδόσεως αποφάσεως κατά πόσον τούτο κέκτηται δικαίωμα αποζημιώσεως.

(β) Εάν το Δικαστήριον αποφασίση βάσει της υπαρχούσης μαρτυρίας ότι το επηρεαζόμενον πρόσωπον κέκτηται δικαίωμα αποζημιώσεως, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούται εις την πληρωμήν αποζημιώσεως το ύψος της οποίας καθορίζεται εις εκάστην περίπτωσιν υπό του Δικαστηρίου.

Ουδεμία αποζημίωσις ή μειωμένη τοιαύτη εις ωρισμένας περιπτώσεις

13. Οσάκις εκδικάζεται οιαδήποτε περίπτωσις πληρωμής αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριον δύναται να αρνηθή την πληρωμήν αποζημιώσεως προς το επηρεαζόμενον πρόσωπον ή να μειώση το ποσόν της αποζημιώσεως καθ’ ην έκτασιν το επηρεαζόμενον πρόσωπον ήτο ο αίτιος του δόλου ή του λάθους το οποίον ωδήγησεν εις την ακύρωσιν της εγγραφής ή καθ’ ην έκτασιν ούτος συνέτεινεν εις αυτά δι’ οιασδήποτε πράξεως, παραλείψεως ή αμελείας αυτού.

Ουδεμία ακύρωσις εις ωρισμένας περιπτώσεις

14. Όπου, συμφώνως των προνοιών του άρθρου 11, εφαρμόζωνται αι διατάξεις του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις), Νόμου και του άρθρου 50 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ουδεμία ακύρωσις εγγραφής εις το Μητρώον Εγγραφής ή εγγραφής μεταβιβάσεως ή υποθήκης ή μεταβιβάσεως υποθήκης δύναται να γίνη υπό του Διευθυντού κατά τρόπον ώστε να επηρεάζη το συμφέρον προσώπου το οποίον απέκτησε τούτο επ’ ανταλλάγματι εκτός εάν ούτος εγνώριζε την παράλειψιν, τον δόλον ή το λάθος διά το οποίον ζητείται η τοιαύτη ακύρωσις ή ήτο ο αίτιος της παραλείψεως του δόλου ή του λάθους ή ουσιαστικώς συνέτεινεν εις αυτά δι’ οιασδήποτε πράξεως, αμελείας ή παραλείψεως αυτού.

Δικαίωμα της Δημοκρατίας να ανακτήση καταβληθείσας αποζημιώσεις

15. Οσάκις οιονδήποτε ποσόν έχει πληρωθή ως αποζημίωσις δυνάμει του άρθρου 12, η Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται, δι’ αγωγής, να ανακτήση το ούτω πληρωθέν ποσόν της αποζημιώσεως παρ’ οιουδήποτε προσώπου το οποίον είχε προξενήσει ή είχεν ουσιαστικώς συντείνει εις την ζημίαν διά δόλου, πράξεως, παραλείψεως ή αμελείας αυτού.

Ειδική διάταξη αναφορικά με την συμπλήρωση των υφιστάμενων αρχείων και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων

16. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 σε σχέση με την ετοιμασία και την υιοθέτηση νέων αρχείων και την προθεσμία υποβολής των αναφερόμενων στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 δηλώσεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, ο Διευθυντής, εντός ενός μηνός, για σκοπούς συμπλήρωσης των υφιστάμενων αρχείων καλεί κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και σε άλλη εφημερίδα και μέσα μαζικής επικοινωνίας, τους ιδιοκτήτες ακινήτων ή/και όσους έχουν συμφέρον σε ακίνητα τα οποία δεν έχουν προηγουμένως δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως υποβάλουν ενώπιόν του κατά τον καθορισμένο τύπο, δήλωση, για τα πιο πάνω ακίνητα.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) δήλωση πρέπει να περιέχει στοιχεία σε σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο, περιλαμβνομένου του πιστοποιητικού εγγραφής, εφόσον αυτό υπάρχει, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα τα οποία αφορούν την ύπαρξη  συγκεκριμένου συμφέροντος επί του εν λόγω ακινήτου με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5