Δικαίωμα της Δημοκρατίας να ανακτήση καταβληθείσας αποζημιώσεις

15. Οσάκις οιονδήποτε ποσόν έχει πληρωθή ως αποζημίωσις δυνάμει του άρθρου 12, η Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται, δι’ αγωγής, να ανακτήση το ούτω πληρωθέν ποσόν της αποζημιώσεως παρ’ οιουδήποτε προσώπου το οποίον είχε προξενήσει ή είχεν ουσιαστικώς συντείνει εις την ζημίαν διά δόλου, πράξεως, παραλείψεως ή αμελείας αυτού.