Εφαρμογή του Κεφ. 224 και Νόμου 9/65 ως έχουν τροποποιηθή

11. Μετά την συμπλήρωσιν της καταρτίσεως νέων αρχείων και της εκδόσεως πιστοποιητικών εγγραφής συμφώνως προς το άρθρον 10, θα εφαρμόζωνται υπό του Διευθυντού αι διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 και οιωνδήποτε άλλων Νόμων αφορώντων εις ακίνητον ιδιοκτησίαν.