Πιστοποιητικά εγγραφής

10.-(1) Μετά την κατάρτισιν των νέων αρχείων ο Διευθυντής εκδίδει πιστοποιητικά εγγραφής δι’ έκαστον ακίνητον, ως επίσης πιστοποιητικόν εγγραφής των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων.

(2) Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών εγγραφής που προνοούνται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη να εκδώσει βεβαίωση ιδιοκτησίας και να καθορίζει τον τύπο και τις λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνονται σ’ αυτή.

(3) Οιονδήποτε πιστοποιητικόν εγγραφής εκδιδόμενον υπό του Διευθυντού επί τη βάσει του άρθρου τούτου θα είναι προσωρινόν και θα αποτελή μόνον κατά τεκμήριον τίτλον ιδιοκτησίας του ακινήτου εν σχέσει προς τον οποίον εξεδόθη:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να ορίση ότι άπαντα τα ούτω εκδοθέντα πιστοποιητικά εγγραφής ή οιαδήποτε εξ αυτών είναι οριστικοί τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων εν σχέσει προς τα οποία εξεδόθησαν.

(4) Οιονδήποτε πιστοποιητικόν εγγραφής εμπραγμάτου βάρους ή δικαιώματος θα αποτελή μόνον τεκμήριον περί τούτου.

(5)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο Διευθυντής εκδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον επί ακινήτου ως δικαιούχος συμβατικού δικαιώματος δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης βεβαίωση υποβολής δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος και η βεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο τεκμήριο περί της υποβολής της εν λόγω δήλωσης, σε περίπτωση δε θανάτου του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή διάλυσης του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου, ο Διευθυντής, με την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων της διαχείρισης, εκδίδει στο διαχειριστή ή/και στους κληρονόμους βεβαίωση υποβολής της δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος.