Ουδεμία αποζημίωσις ή μειωμένη τοιαύτη εις ωρισμένας περιπτώσεις

13. Οσάκις εκδικάζεται οιαδήποτε περίπτωσις πληρωμής αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριον δύναται να αρνηθή την πληρωμήν αποζημιώσεως προς το επηρεαζόμενον πρόσωπον ή να μειώση το ποσόν της αποζημιώσεως καθ’ ην έκτασιν το επηρεαζόμενον πρόσωπον ήτο ο αίτιος του δόλου ή του λάθους το οποίον ωδήγησεν εις την ακύρωσιν της εγγραφής ή καθ’ ην έκτασιν ούτος συνέτεινεν εις αυτά δι’ οιασδήποτε πράξεως, παραλείψεως ή αμελείας αυτού.