Ουδεμία ακύρωσις εις ωρισμένας περιπτώσεις

14. Όπου, συμφώνως των προνοιών του άρθρου 11, εφαρμόζωνται αι διατάξεις του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις), Νόμου και του άρθρου 50 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ουδεμία ακύρωσις εγγραφής εις το Μητρώον Εγγραφής ή εγγραφής μεταβιβάσεως ή υποθήκης ή μεταβιβάσεως υποθήκης δύναται να γίνη υπό του Διευθυντού κατά τρόπον ώστε να επηρεάζη το συμφέρον προσώπου το οποίον απέκτησε τούτο επ’ ανταλλάγματι εκτός εάν ούτος εγνώριζε την παράλειψιν, τον δόλον ή το λάθος διά το οποίον ζητείται η τοιαύτη ακύρωσις ή ήτο ο αίτιος της παραλείψεως του δόλου ή του λάθους ή ουσιαστικώς συνέτεινεν εις αυτά δι’ οιασδήποτε πράξεως, αμελείας ή παραλείψεως αυτού.