Παροχή εγγύησης

17Ε.-(1) Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να ζητήσει από μέρος το οποίο αιτείται τη λήψη μέτρου προσωρινής προστασίας, να προσφέρει επαρκή εγγύηση σχετικά με το εν λόγω μέτρο.

(2) Το διαιτητικό δικαστήριο αξιώνει από το μέρος το οποίο ζητά προσωρινή διαταγή εγγύηση αναφορικά με την εν λόγω διαταγή εκτός εάν το διαιτητικό δικαστήριο τη θεωρεί ακατάλληλη ή μη αναγκαία.