Υποχρέωση ενημέρωσης

17ΣΤ.-(1) Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε μέρος να αποκαλύψει αμέσως οποιαδήποτε σοβαρή αλλαγή στις περιστάσεις βάσει των οποίων το μέτρο είχε ζητηθεί και διαταχθεί.

(2) Το μέρος το οποίο αιτείται την έκδοση προσωρινής διαταγής υποχρεούται να  αποκαλύψει στο διαιτητικό δικαστήριο όλες τις περιστάσεις οι οποίες είναι δυνατό να σχετίζονται με την έκδοση ή τη διατήρηση διαταγής από το διαιτητικό δικαστήριο και η υποχρέωση αυτή υφίσταται έως ότου το μέρος εναντίον του οποίου ζητήθηκε η διαταγή είχε ευκαιρία να παρουσιάσει την υπόθεσή του και μετά ταύτα εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1).