Τροποποίηση, αναστολή εφαρμογής ή τερματισμός προσωρινού μέτρου ή προσωρινής διαταγής

17Δ. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέρους ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από πρωτοβουλία του διαιτητικού δικαστηρίου και μετά από προηγούμενη ειδοποίηση προς όλα τα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να-

(α) τροποποιήσει μέτρο προσωρινής προστασίας·

(β) αναστείλει την εφαρμογή μέτρου προσωρινής προστασίας· ή

(γ) τερματίσει μέτρο προσωρινής προστασίας ή προσωρινή διαταγή που έχει εκδώσει.