Ειδικό καθεστώς για έκδοση προσωρινής διαταγής

17Γ.-(1) Αμέσως μετά από την έκδοση απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου αναφορικά με αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, το εν λόγω δικαστήριο δίδει ειδοποίηση σε όλα τα μέρη για την αίτηση λήψης μέτρου προσωρινής προστασίας, την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, την προσωρινή διαταγή σε περίπτωση κατά την οποία  έχει εκδοθεί τέτοια καθώς και για όλες τις άλλες επικοινωνίες, περιλαμβανομένου του περιεχομένου τυχόν προφορικών επικοινωνιών μεταξύ οποιουδήποτε μέρους και του διαιτητικού δικαστηρίου, σε σχέση με τα πιο πάνω.

(2) Το διαιτητικό δικαστήριο δίδει  την ευκαιρία σε οποιοδήποτε μέρος εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή να παρουσιάσει τις θέσεις του χωρίς καθυστέρηση.

(3) Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση για οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί κατά της προσωρινής διαταγής.

(4) Η προσωρινή διαταγή εκπνέει μετά από την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της από το διαιτητικό δικαστήριο, ωστόσο  το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να εκδώσει μέτρο προσωρινής προστασίας το οποίο υιοθετεί ή τροποποιεί την εν λόγω προσωρινή διαταγή, αφού δώσει στο μέρος, εναντίον του οποίου απευθύνεται η προσωρινή διαταγή, ειδοποίηση και την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις του.

(5) Η προσωρινή διαταγή δεσμεύει τα μέρη αλλά δεν υπόκειται σε εκτέλεση από το Δικαστήριο, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17Η.