Πρoϊόv τωv Γραμματίωv τoυ Δημoσίoυ

6. Το προϊόν από την έκδοση γραμματίων του κυπριακού δημοσίου κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.