Απoπληρωμή Γραμματίωv τoυ Δημoσίoυ, τόκoι και άλλα έξoδα

7.-(1) Τα ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των γραμματίων του κυπριακού δημοσίου επιβαρύνουν μέχρι ποσού ισάξιου με την τιμή έκδοσής τους τον ειδικό λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρα τίας.

(2) Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής αποπληρωμής των Γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύει προμήθειες και οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή ποσά που σχετίζονται με την έκδοση των εν λόγω Γραμματίων και, στην περίπτωση Γραμματίων με διάρκεια ίση ή μικρότερη του ενός έτους, τον καταβλητέο τόκο, καθώς επίσης και ο καταβλητέος τόκος στην περίπτωση Γραμματίων με διάρκεια πέραν του ενός έτους, επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και εμφανίζονται κάτω από τα αντίστοιχα άρθρα του Κεφαλαίου «Δημόσιο Χρέος» του Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας.