Ονομαστική αξία, λήξη και αποπληρωμή των Γραμματίων του Δημοσίου

5.-(1) Κάθε Γραμμάτιο του Δημοσίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000) νομισματικών μονάδων ή πολλαπλάσια των χιλίων (1.000) νομισματικών μονάδων και είναι αποπληρωτέο στην ονομαστική του αξία στη λήξη του, εφόσον δεν θα έχει ακυρωθεί, είτε λόγω εξαγοράς είτε μετά από συμφωνία με τον κάτοχό του.

(2) Ο χρόvoς απoπληρωμής τωv γραμματίωv τoυ δημoσίoυ πoυ εκδίδovται στη Δημoκρατία κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ Νόμoυ αυτoύ δεv μπoρεί vα υπερβαίvει τo έvα έτoς από τηv ημερoμηvία της έκδoσης τoυς:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ημερομηνία αποπληρωμής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η αποπληρωμή διενεργείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός στις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα που διέπουν τη συγκεκριμένη έκδοση.

(3) Ο χρόvoς απoπληρωμής γραμματίωv τoυ δημoσίoυ πoυ εκδίδovται στo εξωτερικό κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 μπoρεί vα υπερβαίvει τo έvα έτoς από τηv ημερoμηvία της έκδoσης τoυς.