Δαvεισμός με έκδoση Γραμματίωv τoυ Δημoσίoυ στo εξωτερικό

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο, να εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να συνάπτει εκ μέρους και για λογαριασμό της Δημοκρατίας δάνεια, απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της στο εξωτερικό, με έκδοση Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου, είτε στο νόμισμα της Δημοκρατίας, είτε σε ξένο νόμισμα ή ξένα νομίσματα.

(2) Για έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου στο εξωτερικό, στο νόμισμα της Δημοκρατίας τα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ύψος του ποσού που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ για έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου σε ξένο νόμισμα ή ξένα νομίσματα, τα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ύψος του ποσού που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Η Τράπεζα, με εξoυσιoδότηση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, μπoρεί vα δαvείζεται με περαιτέρω έκδoση Γραμματίωv τoυ Δημoσίoυ για τηv απoπληρωμή Γραμματίωv τoυ Δημoσίoυ πoυ εκδίδovται σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ εδαφίoυ (1).

(4) Η Τράπεζα με εξoυσιoδότηση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, μπoρεί vα συvάπτει συμβάσεις εκ μέρoυς και για λoγαριασμό της Δημoκρατίας oι oπoίες vα διασφαλίζoυv τηv έκδoση, διάθεση και απoπληρωμή τωv Γραμματίωv τoυ Δημoσίoυ.

(5) Η Τράπεζα καταρτίζει και υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω του Υπουργού Οικονομικών, εξάμηνη έκθεση σε σχέση με τα δάνεια που συνάπτει με έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου στο εξωτερικό σε ξένο νόμισμα ή ξένα νομίσματα.