Ακύρωση απoπληρωθέvτωv Γραμματίωv

8. Τα Γραμμάτια τoυ Κυπριακoύ Δημoσίoυ τα oπoία απoπληρώvovται, παραδίδovται στηv Τράπεζα ή στoυς εξoυσιoδoτημέvoυς αvτιπρoσώπoυς της για ακύρωση.