Ακύρωση αποπληρωθέντων Γραμματίων

8. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου αποπληρώνονται κατά την καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής τους ως ακολούθως:

(α) Έντιτλα Γραμμάτια του Δημοσίου αποπληρώνονται με την παράδοσή των τίτλων στην Τράπεζα ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της για ακύρωση ή σύμφωνα με άλλες διευθετήσεις που η Τράπεζα, κατά την κρίση της, ήθελε υιοθετήσει, στα πλαίσια των εκάστοτε οδηγιών του Υπουργού Οικονομικών.

(β) ’υλα Γραμμάτια του Δημοσίου αποπληρώνονται με την καταβολή στους δικαιούχους της αξίας αποπληρωμής των Γραμματίων.