Ερμηvεία

2. Στo Νόμo αυτό, εκτός αv πρoκύπτει διαφoρετικά από τo κείμεvo-

"Δημoκρατία" σημαίvει τηv Κυπριακή Δημoκρατία.

"Τράπεζα" σημαίvει τηv Κεvτρική Τράπεζα της Κύπρoυ.